Hướng dẫn kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ đại học chính quy khóa 54 Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Tin học kinh tế + Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)

Ngày đăng: 07/01/2016 16:2:30

Hướng dẫn kế hoạch thực tập và viết chuyên đề thực tập đối với hệ đại học chính quy khóa 54 Ngành Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên ngành Tin học kinh tế + Chuyên ngành Hệ thống thông tin quản lý)