Địa chỉ liên hệ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:38:2

Địa chỉ: Phòng 4.3 Nhà 10, ĐH KTQD
Điện thoại: 04. 36280280 Máy lẻ 5160 (Trợ lý Khoa)
04. 36280280 Máy lẻ 5167 (Văn thư Khoa)
0903216863 (ThS. Phùng Tiến Hải – Trưởng Khoa)
E-mail: ktinhockt@neu.edu.vn