Cơ cấu tổ chức

Ngày đăng: 24/06/2011 14:34:58

Cơ cấu tổ chức nhân sự của Khoa Tin học Kinh tế qua các nhiệm kỳ

Nhiệm kỳ 2013 - 2018

Trưởng khoa: Ths. Phùng Tiến Hải

Phó trưởng Khoa: TS. Trịnh Hoài Sơn

Trợ lý: Nguyễn Hồng Quân

Văn thư: Nguyễn Hương Giang

Bộ môn Tin học kinh tế

Trưởng bộ môn: Ths. Trịnh Phú Cường

Phó trưởng bộ môn: Ths. Phạm Văn Minh

Các giảng viên khác

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

Trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Anh Phương

Phó trưởng bộ môn: Ths. Trần Thị Bích Hạnh

Các giảng viên khác

 


 

Nhiệm kỳ 2008 - 2013

Trưởng khoa: TS. GVC. Trần Thị Song Minh

Phó trưởng Khoa: TS. Trần Thị Thu Hà

Trợ lý: Nguyễn Hồng Quân

Văn thư: Nguyễn Hương Giang

Bộ môn Tin học kinh tế

Trưởng bộ môn: Ths. Phùng Tiến Hải

Phó trưởng bộ môn: Ths. Trịnh Phú Cường

Các giảng viên khác

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

Trưởng bộ môn: Ths. Trịnh Hoài Sơn

Phó trưởng bộ môn: Ths. Nguyễn Anh Phương

Các giảng viên khác

 

Nhiệm kỳ 2003 – 2008

Trưởng khoa: PGS. TS. Hàn Viết Thuận

Phó trưởng khoa: Ths. Trần Công Uẩn

Trợ lý: Nguyễn Hồng Quân

Văn thư: Nguyễn Hương Giang

Bộ môn Tin học kinh tế

Trưởng bộ môn: TS. Trương Văn Tú

Phó trưởng bộ môn: KS. Bùi Thế Ngũ

Các giảng viên khác

Bộ môn Hệ thống thông tin quản lý

Trưởng bộ môn: TS. Đăng Quế Vinh

Phó trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Song Minh

Các giảng viên khác

Trung tâm CNTT QL & KT (2003 – 2006)

Giám đốc trung tâm: TS. Cao Đình Thi

Phó giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn Trung Tuấn

 

Nhiệm kỳ 2000 – 2003

Trưởng khoa: PGS. TS. Hàn Viết Thuận
Phó trưởng khoa: Ths. GVC. Trần Công Uẩn và TS. Lê Văn Năm
Trợ lý: Nguyễn Hồng Quân, Nguyễn Thị Lan Hương
Văn thư: Nguyễn Hương Giang
 

Bộ môn Tin học kinh tế

Trưởng bộ môn: TS. Trần Thị Song Minh

Phó trưởng bộ môn: KS. Bùi Thế Ngũ

Các giảng viên khác

Bộ môn Hệ  thống thông tin quản lý

Trưởng bộ môn: TS. Trương Văn Tú

Phó trưởng bộ môn: TS. Đặng Quế Vinh

Các giảng viên khác

Trung tâm CNTT QL & KT

Giám đốc trung tâm: TS. Lê Văn Năm

Phó giám đốc trung tâm: Ths. Nguyễn Trung Tuấn