Chức năng nhiệm vụ

Ngày đăng: 24/06/2011 14:33:28

Chức năng nhiệm vụ

Khoa có chức năng nhiệm vụ chính là đào tạo Đại học, Cao học

Các hệ đào tạo của khoa gồm:
- Đào tạo đại học, gồm các hệ
+ Đại học chính quy
+ Đại học vừa làm vừa học
+ Đại học liên thông từ cao đẳng
- Đào tạo sau đại học:
+ Thạc sỹ (bắt đầu từ năm 2000)
+ Tiến sỹ (bắt đầu từ năm 2005).
Các chuyên ngành đào tạo:
- Hệ đại học: ngành Hệ thống thông tin kinh tế bao gồm 2 chuyên ngành:
+ Tin học kinh tế (Mã: 444)
+ Hệ thống thông tin quản lý (Mã: 453)
- Hệ sau đại học: ngành Quản trị Kinh doanh, gồm:
+ Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý và Phân tích thông tin kinh tế (Mã: 60-34-40)
+ Tiến sỹ chuyên ngành Quản lý và Phân tích thông tin kinh tế (Mã: 60-34-40-1)
Cho đến nay khoa Tin học Kinh tế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân là cơ sở duy nhất trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam được Bộ Giáo dục và đào tạo cho phép đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ về Quản lý và phân tích thông tin kinh tế.